Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да прекрати процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пещера.

Това се налага поради отказ от участие на единствения допуснат кандидат – Татяна Щерева – прокурор в същата прокуратура и изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пещера.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Атанаска Павлова за административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера.

Тя има над 5 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като в периода 09.03.2015 г. – 19.12.2019 г. е съдия в Районен съд – Пещера, а от 19.12.2019г. и към настоящия момент изпълнява функциите на негов административен ръководител. Кандидатурата ѝ е подкрепена от Общото събрание на съдиите от Районен съд – Пещера.

Тя е мотивирана да кандидатства за длъжността с желание за лично развитие в съда, да продължи и надгради създадените добри практики, и да допринесе за повишаване на доверието на обществото в правораздавателната система и съда.

Кандидатът набелязва като основна цел за своя административен мандат разрешаването на проблема със съдебната палата на Районен съд – Пещера, чрез реализиране на инвестиционен проект за реконструкция на старата сграда. Нейни приоритети са също кадровата обезпеченост на съда, осигуряване на бързина и качество на съдебните процедури и на решените в срок дела, повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, както и на нивото на организация на съдебната администрация в съда. За целта се предвижда обсъждане и анализиране на затруднения в дейността на съда от Общо събрание на съдиите, усъвършенстване на работата в екип, извършване на анализ на проблемите на съдебната администрация и планиране на мерки за тяхното преодоляване, създаване на Център за медиация към Районен съд – Пещера, обособяване на адвокатска стая, на помещение за „класифицирана информация“ и на „Синя стая“,

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска – членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, които поискаха нейното мнение за оптималната численост на магистратите и съдебните служители в Районен съд – Пещера, предвид неговата натовареност, за възможността за кадрово обезпечаване на съда посредством външен конкурс, относно работата с Единната информационна система на съдилищата, обсъжданите модели за реформа на съдебната карта на съдилищата, сградния проблем на съда, както и за работата на интернет сайта на съда.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Павлова заявиха Красимир Шекерджиев и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, като обърнаха внимание на доброто познаване на дейността и проблемите на съда, на притежаваните от нея професионални и нравствени качества, както и на заявената от Общото събрание на съдиите подкрепа.