Днес кметът на община Брацигово раздаде таблет на всяко дете, ползващо услуга от резидентен тип към КСУДС – Брацигово Компютърната техника, включваща още три броя преносими компютъра с лицензиран софтуер, три броя мултифункционални устройства и три броя рутери и заплащане на такса интернет, необходима за обучението на деца, настанени в центрове за социални услуги.

Предоставените услуги са на стойност 9393.20 лв. и са осигурени след спечелен проект по линия на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Проектът цели осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата, които учат и са настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и в Преходните жилища, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. Целта е да бъдат постигнати подходящи условия за провеждане на обучение в електронна среда.

С подкрепата за усвояване на учебния материал, в последствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование. Освен това ще се създадат предпоставки за по-активно социално включване, чрез използване възможностите на интернет.

Ще се подобри жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.