На 26.11.2020г. – четвъртък от 17:00 часа, в читалище „Развитие“, гр. Пещера е насрочено обществено обсъждане на Допълнителен доклад за ОВОС на Инвестиционното предложение : „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ на Грийнбърн ЕООД.

Обсъждането се организира при спазване на действащите в страната противоепидемиологични мерки.

Поради пандемичната обстановка в страната Биовет дава възможност за on-line проследяване на обсъждането чрез фирмената Facebook страница.  

Може да задавате своите въпроси чрез e-mail на biovet@biovet.com както преди, така и по време на самото обсъждане.