Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за оптимизиране щатната численост на районните прокуратури в градовете Благоевград, Враца, Пазарджик, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Хасково и Пловдив, като взе решение и за назначаване на заместници на административния ръководител.

Колегията определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа. За „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пазарджик е назначена Величка Христова – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, считано от датата на втсъпване в длъжност.