Новият представител на Община Пазарджик в МБАЛ – Пазарджик ще бъде адвокат Златко Митрев, който ще представлява интересите на общността в Общото събрание на акционерите. Изборът ще бъде гласуван на предстоящата сесия на Общински съвет – Пазарджик на 27 януари. Това се налага след кончината на д-р Никола Пенчев, който бе досегашният законен представител на Община Пазарджик.

Размерът на общинското участие в акционерното дружество е 435 770 лева, разпределен в 43 577 броя поименни акции, представляващи       9,32 % от капитала.

Междувременно в деловодството на Община Пазарджик е получена покана за извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД, което ще се проведе на 12.02.2021 г. Това налага Общинският съвет Пазарджик, да вземе решение за избиране на представител на Община Пазарджик в акционерното дружество. Съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, решението следва да бъде взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците и с поименно гласуване.