Общинските съветници решиха да отдадат под наем части от имоти – публична общинска собственост в селата Хаджиево, Овчеполци и Юнаците стана ясно по време на днешната сесия на градския парламент. Помещенията ще се предоставят на търг.

В село Хаджиево ще бъдат отдадени под наем 44 кв.м., които се намират на първия етаж на здравната служба в селото, като в общо четирите помещения ще се намират лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и тоалетна. Срокът за отдаване под наем е пет години, а начална месечна наемна цена без ДДС е 53,00 лв.

Зъболекарски кабинет пък ще има в Овчеполци, той е с големина от 25.60 кв.м. и се намира на първия етаж на здравната служба в селото, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. и срок за отдаване под наем – пет години.

Също за стоматологичен кабинет в Юнаците ще бъдат отдадени под наем части от имот публична общинска собственост, с обща площ 24,50 кв.м. в здравната служба, при начална месечна наемна цена без ДДС – 40,00 лв. и срок за отдаване под наем – 5 години.

Имотите ще се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.