Централната избирателна комисия реши да възложи на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а ведомството да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на следните условия:

  • има навършени 21 години;
  • няма друго гражданство освен българско;
  • не е поставен под запрещение;
  • не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Районните избирателни комисии ще предоставят на ЦИК информацията за регистрираните кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 3 март 2021 г. (31 дни преди изборния ден) в електронна форма във вид на текстови файл с формат (структура) съгласно приложение към настоящото решение, като всеки нов ред от файла съответства на отделен кандидат.

Централната избирателна комисия предоставя в срок не по-късно от 4 март 2021 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка обобщен списък на кандидатите в посочената по т. 2 от настоящото решение електронна форма.

В случаите на извършени промени в кандидатските листи на партиите и коалициите по реда на чл. 258, ал. 4 и 5 ИК районните избирателни комисии предоставят на ЦИК незабавно информацията за това, но не по-късно от 4 март 2021 г. (30 дни преди изборния ден), в посочената по т. 2 от настоящото решение електронна форма.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок до 7 март 2021 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

Централната избирателна комисия ще извършва проверка :

а) дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за народен представител е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони;

в) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет;

г) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район.

Централната избирателна комисия извършва проверката в срок до 7 март 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.