Oбщина Пещера обявява процедура за подаване на заявления и подбор на потребители на услугата – детска кухня за деца на възраст от 6 месеца до 2 години с постоянен и настоящ адрес на родителите в община Пещера, при спазване на следните критерии:

Децата да са на възраст от 6 месеца до 2 години;

Децата да не посещават яслени групи и групи в детски градини на територията на община Пещера;

Родителят/законният представител на детето да е с постоянен и настоящ адрес в община Пещера. Родителят/законният представител на детето да е с постоянен и настоящ адрес в община Пещера най-малко 6 месеца, преди подаване на заявлението за кандидатстване;

Родителят/законният представител на детето да няма просрочени задължения към Община Пещера;

Деца-сираци и полусираци ще ползват с предимство услугата.

Ред за провеждане на подбора.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидат-потребителите са:

Заявление за кандидатстване по образец (получава се от Центъра за административно обслужване в Община Пещера);

Документ за самоличност (за справка);

За извършване на първоначален подбор, документите се подават лично от родителя/законния представител на детето, всеки работен ден, от02.2021 г. до 05.03.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.

Заявления могат да се подават целогодишно, до 01.12.2021 г.

Всяко постъпило заявление се разглежда от комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община Пещера. Подборът се извършва в следния ред:

Проверка за съответствието на представените документи с обявените критерии.Проверка на декларираните данни в заявлението (извършва се служебно).

Класиране на кандидат-потребителите. Комисията изготвя протокол и списък с класираните потребители. Списъкът с класирането на кандидат-потребителите се обявява на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Пещера.

В списъка се посочват основанията за отказ за ползване на услугата за кандидати, които не са класирани. Ползване на услугата – детска кухня за деца на възраст от 6 месеца до 2 години:

Одобрените потребители получават от Община Пещера Удостоверение, че имат право да ползват храна от детска кухня на стойност 2,50 лв. на ден, за съответния брой работни дни в месеца;

Услугата се предоставя до изчерпване на предвидените средства в бюджета на Община Пещера, но не по-късно от 31.12.2021 г.За връзка: тел. 0350/6-22-03, вътр.104