Министерство на околната среда и водите иска още четири зони, част от които попадащи в област Пловдив, да бъдат обособени като защитени зони и съответно да бъдат подвластни на регулациите на Европейската екологична мрежа Натура 2000.

От екоминистерството представиха проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – „Родопи-Западни“, „Средна гора“, „Централен-Балкан – буфер“ . За защитената зона на „Централен балкан“ пък се предвиждат изменения по отношение на опазване на дивите птици в района. 

Преди около месец бяха представени и другите проекти за вкарване на част от планинските райони в защитени зони – „Трилистник“,  „Река Въча-Тракия“, „Река Стряма“, „Родопи-Средни“ и „Родопи – Източни“, отново за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

На практика в трите зони „Родопи -Западни“, „Родопи-Средни“ и „Родопи-Източни“ попада почти цялата зона на Родопа планина, като са изключени само най-близките до Пловдив села в подножието на града. 

В границите на защитената зона се забраняват много дейности като каране на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии, промяна на начина на трайно ползване на ливади, пасища и т.н., сериозна промяна в ландшафта, сериозно замърсяване от промишленост или от друг вид, добив на големи количества дървесина и биомаса и др.

Ето и обхвата на зоните, касещи Родопите: 

– защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ /с обща площ  2 728 543,356 дка/, разположена в землищата на с. Гостун, с. Осеново, община Банско, област Благоевград, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, с. Ваклиново, с. Долен, с. Жижево, с. Кочан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, гр. Батак, с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, гр. Брацигово, с. Жребичко, с. Равногор, с. Розово, община Брацигово, област Пазарджик, с. Бозьова, гр. Велинград, с. Грашево, с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Дорково, гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, с. Медени поляни, с. Побит камък, гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, с. Косово, община Асеновград, област Пловдив, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, с. Лилково, с. Ситово, с. Скобелево, община Родопи, област Пловдив, с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодина, община Борино, област Смолян, с. Беден, с. Брезе, с. Водни пад, с. Грохотно, с. Гьоврен, гр. Девин, с. Жребево, с. Кестен, с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево, с. Триград, с. Чуруково, община Девин, област Смолян, с. Барутин, с. Бръщен, гр. Доспат, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча, с. Чавдар, община Доспат, област Смолян, с. Равнината, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян, с. Арда, с. Билянска, с. Бориково, с. Буката, с. Букаците, с. Вълчан, с. Върбово, с. Гела, с. Горна Арда, с. Киселчово, с. Кошница, с. Кремене, с. Магарджица, с. Могилица, с. Мугла, с. Полковник Серафимово, с. Речани, с. Сивино, с. Сливово, с. Смилян, гр. Смолян, с. Солища, с. Средок, с. Стойките, с. Турян, с. Чокманово, с. Широка лъка, община, Смолян, област Смолян, с. Забърдо, с. Зорница, с. Малево, с. Орехово, с. Хвойна, гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян;