Новината бе съобщена по време на онлайн пресконференция от Радослав Пешалов и Любомир Михайлов, ръководител на проекта

В началото на месец май в Пазарджик ще стартира изграждането на Приют за бездомни и Център за работа с деца на улицата, съобщиха от Областния информационен център.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към повишаване на качеството на живот на маргинализирани групи чрез решаване на социалните проблеми, свързани с необходимост от разкриване на иновативни социални услуги за деца и възрастни.

Целеви групи за обект „Център за работа с деца на улицата“ са деца, необхванати от образователната система или отпаднали от нея; скитащи деца; деца, чийто родители са със зависимости и хронични заболявания; семейства, при които се наблюдава продължително отсъствие на родителите от страната поради икономически причини; социално занемарени деца. Целеви групи за обект „Приют за лица“са безпризорните и просещи лица на улицата.

Какво включва проектът?

• Изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – Приют за бездомни лица с капацитет 25 ползватели, в който да се предоставят комплекс от социални услуги за бездомни лица в община Пазарджик, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности;

• Подобряване на достъпа на лицата с увреждания до изградената социална инфраструктура;

• Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Центъра за работа с деца на улицата и Приюта за лица, като част от цялостното им обновяване;

• Осигуряване на условия за социално приобщаване на представители на маргинализирани общности/групи, в това число ромите, за преодоляване на тяхната изолация и социално изключване.

Приютът за възрастни ще се намира на ул. „В. Априлов“, Центърът за работа с деца на улицата ще се намира на ул. „Преспа“ №75 в гр. Пазарджик. Центърът ще представлява обновяване и оборудване на съществуваща сграда, собственост на Община Пазарджик и цели да бъде насочен към предоставяне на широкообхватна социална услуга, която да доведе до преодоляване на бедността и социалната изолация на децата.

Услугата ще осигури закрила и подкрепа на деца от гр. Пазарджик в социален риск чрез предоставяне на дневна грижа. Ще се осигурят условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за самостоятелен живот. Приютът ще бъде новопостроена и оборудвана сграда в имот, собственост на Община Пазарджик.

В него се цели предлагане на комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на лица на улицата и техните семейства. Това е част от превантивна политика, насочена към подобряване качеството на живот на лицата на улицата с оглед предотвратяване на повторното им връщане на улицата и откъсване от неблагоприятната среда. Приютът за лица е с капацитет 25 човека. Центърът за работа с деца на улицата е с капацитет 30 деца.

В резултат на изпълнението на проекта ще се допринесе за преодоляване на идентифицираните нужди, като създадат комфортна и здравословна социална и жизнена среда в двата социални обекта, ще подобрят условията за модернизиране на процеса на предоставяне на социални услуги и ще разширят достъпа на нуждаещите се до качествени социални услуги, включително и представители на маргинализираните групи.

Проектът ще се реализира в периода 11.05.2020 г. – 11.03.2022 г.