Крайният срок за приемане на заявления за гласуване по настоящ адрес на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е 20.03.2021 г. (вкл.). До тази дата ще се издават и удостоверения за гласуване на друго място на кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите.

В Община Пазарджик за предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. са образувани 148 избирателни секции – 94 в град Пазарджик (в т.ч. 3 секции в специализирани институции – “МБАЛ–Пазарджик” АД, Държавна психиатрична болница и Затвора) и 54 в кметствата.

На 22.02.2021 г. общинската администрация обяви предварителните избирателни списъци на местата, определени със Заповед №306/11.02.2021 г. на кмета на Общината и  ги публикува на интернет страницата си – www.pazardjik.bg.

Броят на избирателите, съгласно предварителните списъци е:

– за град Пазарджик – 68 258

– за кметствата – 34 619

– общо за Общината – 102 877.

От 23.02.2021 г. в Дирекция “Гражданска регистрация на населението” и кметствата се приемат всички видове заявления, свързани с предстоящите избори. Образците за гласуване са публикувани на интернет страницата на общината.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за гласуване до 20.03.2021 г. (вкл.).

При образувана ПСИК срокът за приемане на заявления се удължава до 29.03.2021 г. (вкл.).

Всеки, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им до 27.03.2021 г. (вкл.).

Лицата, поставени под задължителна карантина или изолация заради COVID – 19, които желаят да гласуват трябва в периода от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. (вкл.) да подадат заявление (по образец), за да бъдат вписани в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. Към заявлението не се прилагат документи за поставяне под карантина или изолация. Преценката отговарят ли на условията за гласуване се извършва от общинската администрация въз основа на проверка в РЗИ или Националната информационна система за борба с COVID – 19.

Избирателите с трайни увреждания и избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват в различни подвижни избирателни кутии при подадени не по-малко от 10 броя заявления.  

Справка, относно мястото си на гласуване всяко лице може да направи на безплатен телефон: 0800 18809 или в Центъра за гражданска регистрация (ЕСГРАОН), бул. “България” №2.