Гробищният парк на областния град ще бъде разширен, след като днес по време на редовното заседание на Общинския съвет, бе взето решение за закупуване на поземлен имот с идентификатор 55155.13.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрении със заповед на Изпълнителния директор на АГКК – София.

Поземленият имот е в Пазарджик, в местност ЧУКУР САВАК, площта е 2 210 кв.м., имотът е закупен от Атанаса Лазарова, като последната се явява собственик на имота, съгласно Решение № 3Б049/30.07.1998 г. на Поземлена Комисия – гр. Пазарджик.

Стойността на земята е 11 050 лева. Кметът на Общината бе упълномощен да извърши процедурата по закупуването на имота.