Годишният доклад за 2020 г. отразява дейността на Окръжен съд – Пазарджик и на Районните съдилища в Пазарджик, Велинград, Пещера и Панагюрище в изпълнение на задълженията им по чл. 117 от Конституцията на Република България – защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от Закона за съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички.

Стремежът на доклада е да даде обективна оценка за свършената работа, да анализира проблемите и да очертае тенденциите, като същите спомогнат да се изготвят предложения за подобряване дейността на съда, които от своя страна да спомогнат за подобряване публичния образ на съда и повишаване общественото доверия в съдебната система.

От началото на отчетната година организацията на работата се случва при обичайните графици за работа на съдиите и съдебните служители, утвърдени от председателя на съда в първите дати на месец януари 2020 г.

Организацията на работа в извънредна и динамично променяща се среда започва от средата на март като на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка с решение по протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространяването на коронавирусна инфекция (СOVID-19) на територията на страната и обявеното с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, с разпореждане на административния ръководител на съда в Окръжен съд – Пазарджик са предприети мерки за ограничаване разпространението на вируса Covid-19.

Към 31.12.2020 г. броят на съдийските щатове в Окръжен съд – Пазарджик е 20 щатни бройки, от които 19 са заети. В съдебната администрация са заети 40 щ.бр.

През 2020 г. общият брой на постъпилите и образувани дела в ОС – Пазарджик е 1737. С останалите висящи 296 дела от предходната 2019 г. общият им брой за разглеждане е 2033. Свършените дела през отчетния период са 1639 бр.  като от тях 1389 бр. са приключили в 3-месечен срок, което съставлява 85%.

През 2020 г. в Окръжен съд – Пазарджик новообразуваните граждански дела от всички видове са били 1082. Анализът на данните води до извод, че през последната години е налице промяна в броя на новообразуваните дела, който е намалял в сравнение с предходните три години от анализирания четиригодишен период, през които динамиката на постъплението е била почти еднаква.

Новообразуваните граждански дела I-ва инстанция през 2020 г. са 100. Анализът на постъплението на делата по видове сочи за трайна тенденция за намаление на постъпилите молби за осиновявания, молби за произход и молби за поставяне под запрещение. Свършени са 70 дела, от тях 50% са приключили в 3-месечен срок. Oт съществено значение е въведеното в страната извънредното положение, по време на което не се насрочваха и разглеждаха дела и което заедно с невъзможността за своевременно връчване на книжа, се отразиха на повишаването броя на неприключилите производства в края на годината.

През отчетната година са постъпили 203 търговски и частни търговски дела, разгледани са 366, свършени са 223 бр., от които 50% са в 3-меесечен срок.  Следва да се отбележи, че върху приключването на половината дела над 3-месечен срок пряко отражение имаха обективните факти – въведеното извънредното положение в страната довело в немалка степен до продължителна невъзможност за своевременно връчване на книжа и многократното отсрочване и отлагане на съдебни заседания. Налага се изводът, че въпреки извънредното положение и трудностите при насрочване и разглеждане на делата по причини, свързани  с пандемията, усилията на съдиите за разглеждане и приключване на търговски дела, включително и чрез работата през летните месеци, са дали резултат.

През 2020 г. новообразуваните въззивни граждански дела са 465 броя, свършени общо 400 дела, като 336 от тях са в 3-месечен срок или 84% от делата. Намалението на показателя свършени дела в 3-месечен срок със 7% (от 91 за 2019 г. до 84 за 2020 г.) се дължи преди всичко на обявената в страната епидемиологична обстановка, която наложи през по- голямата част от 2020 г. отлагането на насрочени в открито съдебно заседание дела (общо 57 броя), поради наложено извънредно положение в страната, ненавременно връчване на призовки, заболявания на страните и техните процесуални пълномощници, свидетели и вещи лица, невъзможност на същите да присъстват в съдебно заседание поради наложена карантина.

През 2020 г. общо за разглеждане в съда е имало 706 наказателни дела от всички видове, от които новообразувани са 655 бр. След анализ на постъпилите наказателни дела в съда, може да се направи извод, че броят на новообразуваните наказателни дела е намалял значително със 156 дела спрямо предходната 2019 г., като са налице разлики в постъпленията по различните видове дела. В следствие  намалението на постъплението на този вид дела е налице и намаление на броя на свършените такива дела.

Новообразуваните наказателни дела от общ характер (НОХД) са 59 бр., по обвинителни актове са 52 бр., останалите 7 бр. са по внесени споразумения от прокурора. Следва да се отбележи, че през 2020 г. са образувани 7 дела с фактическа и правна сложност, с повече от 3-ма подсъдими, повече от 20 свидетели, с обем писмени доказателства над 3000 стр., с над 5 експертизи.  Общо през годината са разгледани 21 дела от този вид, по които са проведени множество съдебни заседания, разпитани са голям брой свидетели, изслушани са голям брой съдебни експертизи. Приключени са 10 бр.

През 2020 г. общо са разгледани 84 наказателни дела от общ характер. Свършени са 56, от тях 38 в 3-месечен срок, което представлява 68%. Налице е влошаване на показателя „решаване на делата в 3-месечен срок“ в сравнение с предходната 2019 г. с 13 пункта. Основната причина е многократното отсрочване и отлагане на съдебни заседания заради пандемията от Covid-19 и 2-месечното извънредно положение в страната, по време на което не се провеждаха съдебни заседания. От значение е фактът, че заради провежданите множество заседания по дела с фактическа и правна сложност и отлагането им поради причини, независещи от съда (неявяване на подсъдими, техните защитници, допускането на нови експертизи, събирането на доказателствен материал), съдиите са в невъзможност да приключват делата в по-кратки срокове заради обективните пречки.

На съд са предадени 62 лица, от които са осъдени 48, 1 от осъдените лица е непълнолетно, 2 лица са оправдани. При 20 подсъдими е приложен института на условно осъждане; на до 3 години лишаване от свобода са осъдени 7 лица; над 3 до 10 г. – 7 лица; над 10 до 30 г. – 5 лица. Пробация е наложена на 7 подсъдими, на един подсъдим е наложено обществено порицание, 1 подсъдим е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. Еднo обвиняемo лице по НАХД е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. Общо 17 подсъдими от осъдените лица са сключили споразумение.

През 2020 г. са образувани общо 55 бр. ЧНД по искане за използване на специални разузнавателни средства, внесени от ОД на МВР – Пазарджик. Изготвени и внесени в съда са 11 броя веществени доказателствени средства.

През 2020 г., както и в предходни отчетни периоди, всички съдии от съдилищата в съдебния район положиха усилия за срочно и качествено осъществяване на дейността си. Ето защо постигнатите през 2020 г. резултати по основната правораздавателна работа на съдилищата от  съдебния район сочат на добра организация и са от най-високо качество. В тази връзка периодично административният ръководител на Окръжен съд – Пазарджик изисква справки за движението на делата, просрочените съдебни актове и причините за това от съдиите в районните съдилища, което предвид посочените в доклада отлични резултати е ефективна мярка.

Единственият сериозен проблем, който остана нерешен през годините и се отразява най-отчетливо върху правораздавателната дейност на съдилищата от съдебния ни район е липсата на кадрова обезпеченост на същите. Вярно е, че утвърдената щатна численост на съдиите във всички съдилища е оптимална, но поради голямото текучество на кадри и липсата на регулярно провеждащи се конкурси от Висш съдебен съвет и към момента в съдебния район са налице незаети щатни бройки за съдии, което безспорно води до силно увеличена натовареност на работещите съдии, а от там и до известно влошаване бързината и качеството на дейността им. Този проблем трябва да намери решение и затова усилията на административните ръководители на посочените районни съдилища, както и на пазарджишкия окръжен съд ще следва да са постоянни и насочени основно в тази насока.

Както съдиите от съдебния ни район, така и съдебните служители са професионално подготвени и с достатъчно стаж, а и обобщавайки статистическите данни, изложени в настоящия доклад, може да се направи категоричен извод, че работата ни отговаря на заложените критерии за бързина и качество на правораздаването, успяваме да отстояваме принципите и гаранциите за независимост на съдебната система и утвърждаване върховенството на закона, въпреки че ежедневно сме изправени пред всички предизвикателства, в т.ч. динамиката на законодателните промени и общественото доверие. Ето защо усилията на всички ни следва да бъдат насочени основно към повишаване качеството на правораздаване, запазване на достигнатите високи стандарти за бързина на правосъдието и недопускане на необосновано забавяне на съдопроизводството, както и за улесняване достъпа до правосъдие от страна на гражданите, което да е предвидимо такова. Наред с това всички ние сме длъжни да сме съпричастни към случващото се в съдебната система, да сме единни за да се противопоставим на разделението, да сме лично отговорни към процесите, свързани с реформирането й. Ангажирайки се лично ще съумеем да допринесем в най-голяма степен за развитието и промяната на системата, за да може тя да отговори на нуждите на обществото, което от своя страна ще върне доверието си в нея.

Пандемията от COVID-19 постави на изпитание здравната ни система, чувството ни за отговорност и самодисциплина, но и начерта нови ориентири пред правозащитните органи и начина на функциониране на съдебната ни система. Пълноценното реализиране на целите на правосъдието в условията на извънредни и ограничителни мерки, изисква и повишаване на техническата обезпеченост на органите на съдебната власт, търсене на гъвкави решения, гарантиращи опазването на правата на гражданите чрез спазване на законите, прилагането на мерки, съответстващи на обществените потребности в такива моменти, изпълнение на поставените цели при минимум вреди за страните.