Общинските съветници пприеха годишния финансов отчет за 2020 г. на “Специализирана болница за  активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Д-р Никола Пенчев – Пазарджик” ЕООД, представлявано д-р Костадинка Сотирова – ВрИД управител. Здравното заведение е реализирало счетоводната печалба в размер на 68 808,61 лева, която остава неразпределена за текущата 2021 г.

В дружеството е създадена организация за предварителен, текущ и последващ контрол. Въведени са писмени заявки за закупуване на съответните материали и медикаменти, които се разглеждат и одобряват от ръководството, като се събират оферти за определяне най-добрите условия за дружеството. Не могат да бъдат избегнати увеличените разходи по издръжката (отопление, наем и други за ПФО) при фактурирането им от „МБАЛ – Пазарджик” АД, с които се разплащаме за извършване на тези услуги.

В своята повече от 70 -годишна история, белодробната болница е създала традиции и извоювала своя позиция в борбата с туберкулозата и другите неспецифични белодробни заболявания. В тежката обстановка в която се намира страната през изминалата година за борба с коронавирусната обстановката се бори целият наличен състав  от лекари професионалисти и квалифициран полувисш медицински и друг персонал.

Съветниците освобоиха от отговорност управителя д-р Румен Аврамов за дейността му през 2020 г. За постигнати добри резултати в управлението болницата Общински съвет – Пазарджик награи управителя д-р Румен Аврамов с една месечна работна заплата.

Докладчик по тази точка от Дневния ред бе главният финансист на Община Пазарджик – Георги Гайдаров.