За първа година в Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик се организира стаж за ученици от X „в“ клас от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик. Откриването на ученическия стаж се проведе днес, 1 юли 2021 г., в Зала №1 на Съдебната палата гр. Пазарджик.

Председателят на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова приветства учениците по повод започването на производствената им практика и ги увери, че ще бъдат посрещнати с радост, ако решат да се насочат към работа в съда. Административният ръководител изказа своята увереност в ползотворното сътрудничество по отношение на бъдещата реализация и ориентация на младите хора.

 С открит урок за професията на съдията продължи съдия Ирина Джунева, която ги запозна със статута на магистратите и накратко им разясни структурата и основните функции на съдебната власт. Учениците с ентусиазъм задаваха въпроси и се включиха активно в диалога с магистрата.

Инициативата е част от споразумение, сключено между Висш съдебен съвет и МОН относно Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по специалност „Съдебна администрация“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Производствената практика ще се проведе в периода 1 – 14 юли 2021 г. в Окръжен и Районен съд – Пазарджик като за целта са предвидени следните мероприятия:

  • Лекция на тема: „Организация на работа в съдилищата. Запознаване с работата на съдебните служители“;
  • Посещения на съдебни заседания по наказателни и граждански дела;
  • Запознаване със службите на съда и тяхната дейност: „Регистратура“, „Деловодства“, „Съдебни секретари“, “Бюро призовки“, „Архив“, „Статистика и информация“, „“Бюро съдимост“.

 

Целта е да бъдат обогатени познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да се формира тяхната правна грамотност и култура, да се развият отделни компетентности от общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка на учениците за придобиване на квалификация по професията.