В РИК Пазарджик днес е постъпил сигнал с вх.№ 6-ЖС / 02.07.2021 г. в 09.20 ч., подаден от Борислав Валентинов Лазаров от  с. Елшица, като в първата част на сигнала се  моли да се укаже на секретаря на община Панагюрище – Таня Ненкова да създаде организация за демонстрационни пробни гласувания с демомашина в селата на община Панагюрище и конкретно в с. Елшица на дата  10.07.2021г., тъй като  в телефонен разговор с нея, тя категорично е отказала в деня преди изборите да проведе демонстрационни пробни гласувания на жителите на с. Елшица. Направено е искане РИК да „нареди“ на Секретаря на община Панагюрище да спазва и изпълнява решенията на РИК – Пазарджик.

В сигнала, под точка 2-ра, се съдържат оплаквания, че помещението, в което ще се помещава секционна избирателна комисия  № 132000020 в с. Елшица не отговаря здравните и хигиени изисквания и не е съобразено с епидемиологичната обстановка в страната. Уведомява РИК, че членовете на СИК  № 132000020 ще бойкотират изборния ден, ако не бъде определено нова помещение, което да отговаря на техническите и здравни изисквания за вида и размера на изборното помещение, в което ще се помещава СИК Пазарджик.

Във връзка с изложените твърдения РИК – Пазарджик предприе действия по проверка на изложените фактически твърдения в сигнала на г-н Лазаров, както и за събиране на доказателства по изложените факти и обстоятелства.

Отделно от това, секретаря на община Панагюрище Таня Ненова е информирала РИК на електронна поща за изготвен график от общината по населени места, по който ще се проведе демонстрационно пробно гласуване. След запознаването с графика се установява, че там не са посочени датите, на които ще се проведе демонстрационното пробно гласуване, както и че графикът не е съобразен с необходимото време за транспорт от едно населено място до друго, и технологично време за инсталация на машината.

С Решение № 115-НС/30.06.2021г. на РИК – Пазарджик е наредено  специализираните устройства за машинно гласуване /СУЕМГ/ да се предават от член на РИК Пазарджик на лице, определено със заповед на кмета на съответната община, което след като е обучено от член на РИК да провежда по населените места в съответната община, по утвърдения график,  демонстрационни пробни гласувания със СУЕМГ.

До настоящия момент в РИК – Пазарджик не е постъпило уведомление за определеното от Кмета на община Панагюрище лице, което да бъде обучено от член на РИК да провежда по населените места в съответната община, по утвърдения график,  демонстрационни пробни гласувания със СУЕМГ. С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.1   от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ двама членове, представители от различни политически партии, на РИК Пазарджик, които за извършат проверка на място в с. Елшица дали определеното от Кмета на община Панагюрище  помещение, в което ще се помещава СИК № 132000020 отговаря на въведените здравни изисквания с оглед на установената епидемиологичната обстановка в страната.

УКАЗВА на Кмета на община Панагюрище да направи график за дати 08.07.2021г. и за 10.07.2021г.  по населените места, с посочени дати и  предвидено технологично време за транспорт, инсталация на СУЕМГ и провеждане на обучение на избирателите  по населени места за пробно гласуване със СУЕМГ.

         УКАЗВА на Кмета на община Панагюрище, в срок до 10.00 часа на 05.07.2021г. , да уведоми по електронна поща РИК – Пазарджик за определеното със заповед лице, което ще провежда демонстрационното пробно гласуване по насели места в община Панагюрище, съгласно Решение № 115-НС/30.06.2021г. на РИК – Пазарджик.

УКАЗВА на Кмета на община Панагюрище, че при неизпълнение на дадените предписания ще му бъде реализирана  административно-наказателна отговорност по реда на ИК. Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.