В обектите ангажирани с провеждането на изборите и тези за масово събиране на хора е необходимо да се осигурят свободни пътища за евакуация т.е да бъдат свободни от материали и оборудване затрудняващо евакуацията. Пътищата за евакуация на пребиваващите в сградата да бъдат обозначени с указателни табели, съобщиха от РДПБЗН – Пазарджик.

Избирателните секции трябва да бъдат оборудване с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар /прахови и водни пожарогасители/, същите трябва да са технически изправни. Достъпа до тях да бъде свободен /да не се затрупват с материали и оборудване/ и трябва да бъдат поставени на достъпно и видно място за бързи действия при необходимост.

Членовете на избирателните секции трябва да знаят местата на наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар и да могат да работят с тях.

В случай на възникнал пожар в сградите или в самите помещения на секционните избирателни комисии, председателите на СИК са длъжни да уведомят специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението на телефон 112 и организират евакуацията на пребиваващите хора в сградата, както и предприемат незабавни мерки за първоначално гасене с наличните противопожарни уреди. В сградите и помещенията, в които са разположени изборни секции абсолютно е забранено тютюнопушенето и използването на открит огън.

Забранява се внасянето в избирателните секции на каквито и да е горими, и лесно запалими, материали в изборния ден.

Вчера ръководителите /собствениците/ на сградите ангажирани с изборите са ги проконтролирали след приключване на работния ден за изключване на електрическото захранване и удостоверяване в дневник съгласно нормативните изисквания.