Към 31.12.2020 г. в област Пазарджик в състава на 22 от детски градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 585 места в тях. В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 67, или с 9.9%.
В градовете в областта детските ясли са 19 с 531 места, а в селата – 3 с 54 места.

През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 458 деца, или с 88 по-малко в сравнение с 2019 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 528 деца, от които момчета са 275, а момичета – 253. В сравнение с 2019 г. броят на децата в детските ясли намалява с 14.0%.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Пазарджик, по възраст към 31.12.2020 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 84.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 14.0% и на последно място са тези над 3-годишна възраст – 1.5% .

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2020 г. в детските ясли работят 95 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 57(табл. 3), като 96.5% от тях са медицински сестри (55). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 38 души.