Общинските съветници дадоха съгласие на Община Пазарджик да кандидатства по проект BG14MFOP001-4.073 МИРГ Пазарджик, Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, като Община Пазарджик възнамерява да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Ивайло, община Пазарджик ”.

Проектното предложение предвижда изграждане на детски кът/площадка за игра в паркова среда в с. Ивайло, община Пазарджик. Площадката ще бъде съобразена с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и ще бъде сертифицирана. Предвижда се поставянето на настилка, ограждане, поставяне на детски съоръжения за игра, пейки и кошче. Стойността на проекта ще е до 40000 лева.

Проектно предложение по същатата програма предвижда обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930“ в с. Главиница, община Пазарджик. Проектното предложение включва вътрешен ремонт на помещенията на читалището и санитарни възли, както и изграждане на рампа за достъп на хора в неравностойно положение. Стойността на проекта ще е до 40000 лева.