ПРИКЛЮЧИ ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Приключи изпълнението на Проект № BG16M1OP002-2.010-0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 “, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Началото на този важен и значим екологичен проект за община Брацигово бе дадено на 19.01.2021 г. чрез Встъпителна пресконференция и Официална церемония „Първа копка“.
Краят му ще бъде отбелязан чрез Заключителна пресконференция и церемония „Откриване на обект“, които ще се състоят на 09.08.2021г. от 11,00часа, на мястото на рекултивираното депо.
Основната цел на Проекта е да подпомагне изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадъци и по точно осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.
Специфична цел е извършване на техническа рекултивация на 1 бр. общинско депо за неопасни отпадъци, разположено на територията на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик.
Извършиха се техническа и биологична рекултивация на терена на Депото за неопасни отпадъци на площ от 14,945 дка в местността „ Клисурата”, включващи следните дейности: подготовка на площадката, преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло, оформяне на окончателния контур на отпадъците, изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца, изкопаване и полагане на газовите кладенци, полагане на покривните слоеве, изпълнение на биологичната рекултивация, изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей, изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.
Чрез рекултивацията на депото за неопасни отпадъци са постигнати важни за община Брацигово цели – опазване на околната среда, подпочвените води и здравето на гражданите на общината.