Резултатите от Националното външно оценяване по математика на учениците след десети клас в нашата област сочат, че математиката не е сред най-любимите предмети в училище.

Натрупването на няколко външни оценявания в различните степени на училищното образование – след четвърти, седми, десети и дванадесети клас – ни позволяват да сравняваме постиженията на учениците в хода на образователния процес. Тук се спираме върху различията в резултатите по общини при оценяването по български език и математика след 10 клас.

Общинските данни са агрегирани въз основа на публикуваните в портала за отворени данни средни стойности на ниво училище. Средният брой точки на ниво община съответно е равен на средния резултат на училищата в нея, претеглен с броя на явилите се ученици на двата изпита. При прегледа на данните трябва да се има предвид, че колкото по-малък е броят явили се ученици, толкова е по-голяма вероятността средният резултат в конкретната община да варира значително от година на година, и е възможно сред водещите да се нареди малка община, където са се явили няколко добре подготвени ученици. Обратно – големите общини, където ежегодно се явяват голям брой ученици в общия случай запазват относително постоянни резултати.

Най-висок среден резултат има в община Стрелча – 43.4 точки от възможни общо 100 точки, следва Батак, където възпитаниците на местните школа са постигнали среден резултат от 41.2 точки, а на трето място е община Сърница с 38.2 точки. След това е Велинград където средният успех е 32.6 точки. Всички останали общини се нареждат в границата от 13.9 до 27.5 точки. Най-слаби резултати по математика са показали учениците в община Брацигово.

Батак – 41.2 точки
Белово – 27 точки
Брацигово – 13.9 точки
Велинград – 32.6 точки
Лесичово – 20.4 точки
Пазарджик – 25.4 точки
Панагюрище – 20 точки
Пещера – 27.5 точки
Ракитово – 15 точки
Септември – 21 точки
Стрелча – 43.4 точки
Сърница – 38.2 точки

Броят на общините в страната, в които средният брой точки по математика е по-висок от този по БЕЛ е едва 38, и всички са в групата на малките. В другия край, при цели 32 общини разликата в резултата е над 20 точки в полза на БЕЛ, сред тях Стара Загора, Пловдив, Велико Търново, Русе, Видин. Трябва да се има предвид и че при математиката разликите между отделните училища също са по-значителни, като най-високи резултати получават специализираните училища в големите градове (Софийската математическа гимназия, да речем, има средно 91 точки, Варненската – 84, при това с голям брой явили се ученици).

http://www.265obshtini.bg/map/157

Ето какви са резултатите от НВО по БЕЛ след десети клас в нашата област. Прави впечатление това, че в общини Батак и Лесичово учениците имат по-висок среден резултат по математика.

Батак – 32.4 точки
Белово – 41.5 точки
Брацигово – 15.3 точки
Велинград – 41.5 точки
Лесичово – 11.8 точки
Пазарджик – 42.4 точки
Панагюрище – 42.5 точки
Пещера – 38.1 точки
Ракитово – 21.5 точки
Септември – 26.2 точки
Стрелча – 31.3 точки
Сърница – 34.9 точки

http://www.265obshtini.bg/map/157

Въпреки че е възможно част от обяснението на голямата разлика да е в трудността на самото оценявания по двата предмета, неизбежно затварянето на ножицата минава през поставяне на по-голям фокус върху обучението по математика (чрез повече часове, подготовка на учители, извънкласни дейности, и ако е необходимо, ремонт на програмите). Нуждата от подобряването на постиженията обаче е повече от очевидна, особено на фона на изискванията на съвременната икономика и пазар на труда, както и на заявяването нееднократно желание на България да се позиционира като високотехнологичен лидер и да привлича инвестиции в сферата на ИКТ и свързаните с тях отрасли.

*Текстът е създаден на база данни предоставени от Адриан Николов, Институт за пазарна икономика