Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик за поредна година настоява за справедливо формиране на таксата за битовите отпадъци при спазване принципа потребителите на услугата сметопочистване и сметоизвозване да плащат съобразно количеството на сметта, която изхвърлят. За поредна година, обаче влизането в сила на разпоредбите на чл. 67 ал.8 от Закона за местни данъци и такси е отложено. Разбираемо е, че това изисква нова организация, както и инвестиции, но е редно поетапно да започнем да правим стъпки в тази посока.

Нашите ИСКАНИЯ:

1. Разпределение на облога справедливо между потребителите на услугата – както между домакинства и бизнес, така и между града и селата
2. Преминаване на облагане с основа, отчитаща количеството битови отпадъци, изхвърлящи се от потребителите – съгласно чл. 67 ал.8 от Закона за местни данъци и такси.
3. Отделяне дейностите по почистване на улици и площади от такса смет и оформянето му като отделна дейност, финансирана от бюджета на общината.
4. Промяна на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик като се предостави възможност на юридическите лица да заплащат за услугата сметосъбиране и сметоизвозване чрез пряко договаряне с фирми, извършващи тази услуга. /за пример, Столичен Общински съвет прилага тази практика от 5 години/
5. Подаването на декларация за т.нар. „плащане на кофа” да е еднократно и да и да се счита,че волеизявлението е направено до писменото му отказване.
6. За разходите на Община Пазарджик да се направи обстоен анализ, сравним с други подобни общини,като се отчетат разликите в плащанията на операторите по услугата сметосъбиране и сметоизвозване и на сепариращата инсталация. С анализа да се даде отговор защо до 2019 г. Община Пазарджик е формирала битови отпадъци в обем 44000 тона средно годишно а в предложената план сметка това количество е 55000 т.
7. В най-къс срок Община Пазарджик да организира депо за строителни отпадъци с цел предотвратяване попадането на същите в сепариращата инсталация и по поречията на реките и нерагламентираните сметища. Да се организира събирането от населението и разкомплектоването на едри домакински отпадъци – мебели ,кухненски уреди и др.