„Беглика“ ЕООД, гр. Батак представя Инвестиционно предложение за обект :

„Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури”

в поземлени имоти с №№ 02837.17.382, 02837.17.383, 02837.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389, 02837.17.390, урбанизирана територия, гр.Батак, община Батак, област Пазарджик.

настоящото уведомление е на основание чл.95, ал.1 от ЗООС