Цветелина  Килитанова, координатор Smart School – smart teachers and students!

DIGITAL SCHOOL AMBASSADORS, Проект, финансиран по програма Еразъм+  2020-1-BG01-KA101- 078585

През месеците юли и август 2021 г. седем учители от ЕГ „Бертолт Брехт“-  гр. Пазарджик посетиха квалификационни курсове в различни европейски държави по спечелен проект „Digital School Ambassadors“  („Посланици на дигиталното училище“), финансиран по програма Еразъм +.

Проектът има за цел да задълбочи прилагането на новите технологии, на дигиталните платформи и приложения в обучението за повишаване на мотивацията за учене, на качеството на обучение, на образователните резултати на учениците. Реализираните мобилности за придобиване на опит и споделяне на добри образователни практики с колеги от други европейски страни са индикатори за изпълнение на стратегическите приоритети за интернационализация на институцията.

Цветелина Килитанова и Спасина Станева, старши учители по английски език, посетиха                                                                        двуседмичен курс в град Флоренция, Италия, на тема „Как да използваме таблетите, образователните приложения и социалните медии в час“.

„Найдобрите дигитални инструменти за учителите по чужд език“ бяха представени в Ница, Франция, където в рамките на една седмица се обучаваха Елена Якимова – зам.-директор, учебна дейност и Доротея Николова – старши учител по френски език.

Атанаска Димитрова – старши учител по английски език и Диана Джукелова – старши учител по ИТ участваха в двуседмично обучение на тема „Управление на класната стая и новите технологии“ (Teaching and Technology: Classroom Management and ICT Solutions), което се проведе в  Барселона, Испания.

Соня Николовастарши учител по история и цивилизации, посети структуриран курс в гр. Пафос, Кипър на тема „Управление на бързо развиващите се технологични промени в образованието“ или как ускореното развитие на технологиите влияе върху използването на ИКТ от учителите в училище.

Участието в структурираните курсове по програма Еразъм+ спомогна за  усъвършенстването на чуждоезиковите компетентности на педагогическите специалисти, приоритетно на работните английски и испански, за повишаването на уменията им за съчетаване на дигиталните с традиционните подходи в обучението по чужди езици, по информационни технологии и при преподаването на нелингвистични дисциплини на чужд език.

Обменът на добър педагогически опит с преподавателите от обучителните организации и с колегите, участници в европейските мобилности, спомогна за възприемането на стратегии за ефективно управление на учебния час в реална и онлайн среда, за развиващо оценяване и самооценяване на учениците, за активна екипна работа чрез позитивно лично взаимодействие.

През новата учебна година предстои наученото да се приложи в часовете, да се разпространят добрите практики и опит сред  професионални общности и партньорски организации. Сега започва истинската работа за учителите посланици на дигиталното училище!