Ресурсни учители, логопеди, психолози, ерготерапевти, рехабилитатори и педагози за деца със затруднения в зрението ще бъдат обезпечени от бюджета на Община Пазарджик за нуждите на редица детски градини и учебни заведения на територията на общината, става ясно от проекто решение на предстоящата утре сесия на Общинския съвет.

Специалистите ще бъдат осигурени от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  за ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Пазарджик е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката. То провежда държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Пазарджик. Предоставя качествено оценяване на индивидуалните потребности на децата/ учениците със СОП за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностна развитие, осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата и учениците със СОП в училищата и детските градини на територията на област  Пазарджик.

Благодарение на центъра се провежда допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП в училща и детски градини на територията на област Пазарджик, в които няма назначени специалисти за ЕПЛР.

Също така се провежда методическа, организационна и квалификационна дейност с учителите и другите педагогически специалисти и непедагогически персонал от училищата и детските градини на територията на област Пазарджик по въпросите на Приобщаващото образование.                                        

Центърът ще осигури специалисти както следва:

 

Детска градина/Училище Ресурсен учител Логопед Психолог Ерготера-певт Рехабили-татор на слуха и говора Педагог за зрително – затруднени деца
ДГ „Дъга” гр. Пазарджик 1 1 1
ДГ „Здравец” гр. Пазарджик 1 1 1
ДГ „Юрий Гагарин“ гр. Пазарджик и ИГ с. Овчеполци и ИГ с. Черногорово 1 1 1
ДГ „Калина Малина“

гр. Пазарджик и ИГ с. Юнаците

1 1 1 1
ДГ „Радост” гр. Пазарджик и ИГ с. Звъничево 1 1 1
ДГ „Пролет“ гр. Пазарджик 1 1 1 1 1
ДГ „Снежанка” гр. Пазарджик и ИГ с. Главиница 1 1 1
ДГ „Върбица“ за ИГ  „Детелина” с. Мирянци 1 1 1
ДГ „Детелина” с. Паталеница и ИГ с. Црънча и ИГ с. Дебръщица 1 1 1 1
ДГ „Веселка“ с. Ивайло и ИГ

с. Сарая

1 1 1
ДГ „Детство“ с. Мало Конаре 1 1 1
НУ „Никола Фурнаджиев“

гр. Пазарджик

1 1 1
ОУ „Любен Каравелов“

гр. Пазарджик

1
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

гр. Пазарджик

1 1 1
СУ „Георги Брегов“

гр. Пазарджик

1 1
СУ „Димитър Гачев”

гр. Пазарджик

1 1 1
СУ „Д-р Петър Берон”

гр. Пазарджик

1 1 1
ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“

гр. Пазарджик

1 1 1
ПМГ „Константин Величков” гр. Пазарджик 1 1 1
ОУ „Христо Ботев“

с. Братаница

1 1 1 1
ОУ „Христо Ботев”

с. Главиница

1 1 1 1
ОУ „Отец Паисий” с. Говедаре 1 1 1
ОУ „Васил Левски“

с. Звъничево

1 1 1
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Ивайло 1 1 1 1
ОУ „Константин Величков“

с. Паталеница

1
ОУ „Кочо Честименски“

с. Пищигово

1 1 1
ОУ „Христо Ботев“ с. Сарая 1 1 1
ОУ „Асен Златаров”
с. Черногорово
1 1 1
НУ „Кирил и Методий”

с. Черногорово

1 1 1
ОУ „Христо Ботев” с. Юнаците 1 1 1