Общинските съветници днес дадоха съгласието си за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик ЕООД.

Конкурсът да се проведе на три етапа: съпоставка на документите с изискванията на възложителя, оценка на програмата за развитие на здравното заведение и събеседване.

Назначена бе и петчленна комисия, която бе оглавена от адвокат Златко Митрев, чиято задача ще бъде да номинира участниците в конкурса и да следи за спазването на изискванията при избор на директор на болницата.

До участие в конкурса се допускат всеки кандидат, който отговаря на следните изисквания:

1. притежава образователно – квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

2. има най-малко 5 години професионален опит като лекар или икономист;

3. не е поставен под запрещение;

4. не е осъждан на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако е реабилитиран.

5.  не е лишаван от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

9. не е заемал висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 138 и 4145 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго търговско дружество или публично предприятие;

13. Забраните по т. „10” и „11” се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Не може да бъде управител лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

В 30-дневен срок от оповестяването на настоящото решение кандидатите представят в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж, в сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” №2 следните документи за участие в конкурса:

   – дипломи за образователно – квалификационна степен, съгласно изискванията – заверено копие.

– копие от документ, удостоверяващ трудов стаж;

– автобиография;

– програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.

За участие в конкурсната процедура всеки кандидат подава в деловодството на Общинския съвет, находящо се на 13-ти етаж в сградата на общинската администрация, един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденцията и връзка, като на приносителя се дава входящия номер. В този плик са поставени два отделни плика, съдържащи документите за кандидатстване, както следва:

  1. плик № 1, който съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към решението;
  2. плик № 2, който съдържа програма за развитието на дружеството програмата за развитието и дейността на лечебното заведение.

В 7-дневен срок след изтичането на срока за кандидатстване, комисията извършва проверката на документите от плик № 1 за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати. При разглеждането на всяко заявление към същото се прилага от общинска администрация електронно служебно свидетелство за съдимост на кандидата. Критериите за подбор на този етап от конкурсната процедура, определени в настоящото решение, са наличие на образователно-квалификационна степен по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт, минимален професионален опит, добра репутация и наличие на достатъчно време за изпълнение на задълженията по позицията, предмет на конкурсната процедура. Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа тези обстоятелствата.

След подписване на протокола по т. 10 се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ програма за развитието и дейността на лечебното заведение и приноса на кандидата към неговото управление, като оценяването се извършва в 7-дневен срок. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената програма не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката на програмата се формира въз основа на следните критерии: съответствие с нормативната уредба; съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност; съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение; логическа структура на разработката. Оценката, поставена от всеки един член на комисията се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.

Комисията съставя и подписва протокол за дейността си по т. 11 и изпраща писма до:

– допуснатите кандидати за участие в третия етап на конкурса – събеседване, като определя ден и час за провеждането му;

– недопуснатите кандидати до втори етап на конкурсната процедура;

– недопуснатите кандидати до трети етап на конкурсната процедура.

В трети етап на конкурсната процедура – събеседване (интервю), комисията формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по следните теми, предмет на събеседването:

  1. Приоритети за бъдещото развитие на лечебното заведение.
  2. Източници на финансиране на лечебното заведение, както и мерки за увеличаване на приходите на същото, съпоставими с етичния кодекс и действащото законодателство в Република България.
  3. Методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.
  4.  Мотиви за кандидатиране за управител на лечебното заведение;

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии: степен на познаване на нормативната уредба; способност да се планират и взимат управленски решения; административни умения, професионални и делови качества; комуникативни способности и организационни способности; способност за обективни преценки.

В 2-дневен срок след провеждането на събеседването, комисията извършва крайно класиране на допуснатите кандидати. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50, като при класирането същите се подреждат по низходящ ред и на първо място се класира кандидатът, получил най-висока обща оценка. За резултатите от събеседването и крайното класиране на кандидатите се изготвя окончателен протокол на комисията, към който се прилагат и изготвените протоколи от предходните етапи на процедурата. Окончателният протокол на комисията се предоставя на Общинския съвет за одобрение на кандидата, класиран на първо място, класирането по ред на следващите участници и избор на управител.

В случаите, когато няма подадени документи за участие в конкурса, комисията предлага на Общинския съвет да удължи срокът за подаването им с до 15 дни. Решението за удължаване на срока се оповестява по реда на т. 2 от настоящото решение. В случаите, когато след удължаване на срока няма подадени документи, Общинският съвет прекратява конкурса и обявява нов конкурс.

Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му. При отказ или невъзможност на класирания на първо място кандидат да заеме длъжността и да сключи договор, Кметът може да сключи договор с класирания на второ място кандидат или да обяви нов конкурс.

Договорът за управление се сключват за срок от 3 години. В договора за управление се определят: правата и задълженията на страните; размерът на възнаграждението и начинът на плащането му; отговорността на страните при неизпълнение на договора; основанията за прекратяване на договора; размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното брутно възнаграждение, която те дават за своето управление; взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на орган за управление или контрол в Търговския регистър.

Средната брутна работна заплата по трудови правоотношение в болницата е 727,00 лв.