Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри две нови работни места за длъжност „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“ в Административен съд – Пазарджик.

Увеличаването на щатната численост на Административен съд – Пазарджик, е във връзка с установената през последните години изключително висока натовареност. Тя е причинена както от обстоятелството, че съдът е пилотен за ЕДИС и след въвеждане и надграждане на системата, така и от промените в АПК от 2021 г., и на специалните закони, които допълнително натоварват административните съдилища с изцяло нови за тях задължения.