гр. Панагюрище

 

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на купувач на производствени отпадъци от територията на дружеството

 

       І. Вид на отпадъка – код и наименование, видове, количества:

 1. Код 19.12.02 Черни метали (около 700 т/годишно):
 • незаготвен стоманен скрап (плътно желязо над 4 мм);
 • незаготвен стоманен скрап (тънкостенно желязо под 4 мм);
 • дребен стоманен скрап от износени стоманени топки;
 1. Код 17.04.05 Чугун и стомана (отпадъци от строителство и събаряне) (около 100 т/годишно):
 • незаготвени отпадъци (с остатъци от бетон, базалт и др. неметални примеси)
 1. Код 19 12 03 Цветни метали (около 15 т/годишно):
 • отпадъчни медни кабели (с изолация);
 • отпадъчни алуминиеви кабели (с изолация);
 • цветни метали примесени с черни (незаготвени).
 1. Код 19 12 04 Пластмаса и каучук (около 200 т/годишно):
 • пластмаса и каучук без примеси на метали;
 • пластмаса и каучук с примеси на желязо (вложки, оплетки, арматури и др.);
 • пластмаса и каучук с примеси на алуминиеви сплави (вложки, оплетки, арматури и др.); .
 1. Код 16 01 07* Маслени филтри (около 15 т/годишно)
 2. Код 16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоро въглеводороди, HCFC, HFC (климатици, хладилници, фризери) (около 2 т/годишно)
 3. Код 16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 – отпадъци от електрическо и електронно оборудване, несъдържащо опасни компоненти (ел. печки, бойлери, кафе-машини и др.) (около 3 т/годишно)

 

ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:

 1. Предложение за цена за закупуване за 1 тон, като
 • цените на черните метали са обвързани с цената съответно на желязо дебело и желязо тънко в деня на продажбата, обявени в bgscrap.com;
 • цените на отпадъците от цветни метали и съдържащите цветни метали са обвързани с актуалната цена Cash Buyer на LME за съответния метал в деня на продажбата, и курса на БНБ за долара в деня на продажбата;
 • цените на отпадъците от пластмаса и каучук с примеси на алуминиеви сплави са обвързани с цената на алуминиево – магнезиева сплав в деня на продажбата, обявена в bgscrap.com.
 1. Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.
 2. Маслените филтри се събират и се извозват в метални варели.
 3. Годишното количество се изкупува текущо, на равномерни интервали, в петдневен срок от получаване на уведомление.
 4. Натоварените количества задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона.

ІІІ. Други условия:

 1. Избраният купувач следва да представи за сключване на договора заверени копия на валидни документи съгл. чл.35 от ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения,
 2. При подписване на договор определения за Купувач следва да представи гаранция (паричен депозит) за изпълнение на договора – в размер на 7 000 лв.
 3. Офертите се подават в срок до 25.10.2021 год. по един от следните два начина:
 • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на купувач на производствени отпадъци“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.
 • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com  лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.
 1. За допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424