УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На 6 октомври 2021 г. Министерският съвет прие решение РМС №701, с което обявява 12 октомври за Ден на българската община и местното самоуправление в България. Календарът от професионални празници в страната ни се обогати с още един.
Правителственото решение е взето по предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Отбелязването на тази дата е инициирано от делегатите на Третото общо събрание на НСОРБ, проведено на 18 юни 1998 г. в Благоевград, а поводът е че на 12 октомври 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван Законът за общините и градското управление – първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Официализирането на 12 октомври като Ден на българската община и местното самоуправление е признание за стабилността и авторитета на местните власти. Тази дата подчертава ролята освен на кметовете на общини като органи на изпълнителната власт и техните администрации, така и на общинските съвети, като изразител на волята на гражданите и орган на местното самоуправление.
Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава, приета на 16 април 1879 г. В глава 1, чл. 3 е записано: „Територията административно се дели на окръжия, околии и общини“. През 1991г. новата Конституция в чл. 1, ал. 2 определя, че „Република България е единна държава с местно самоуправление“, а чл. 136 дефинира общината, като „основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.
Европейската харта за местното самоуправление е ратифицирана със закон от българския парламент през 1995 г. Година по-късно е ратифициран и Допълнителният протокол за правото на участие в делата на местната власт. През годините местните власти доказват своята компетентност, работоспособност и умение да овладяват трудности.
Уважаеми служители на Община Брацигово,
Скъпи граждани на общината,
Този празник има 139-годишна история. Оцеляло в условията на различни исторически епохи и политически режими местното самоуправление и днес е властта, която се намира най-близо и най-често е в услуга на хората. През 1977 г. в резултат на новото териториално – селищно устройство е създаден Общински народен съвет на селищна система Брацигово, в която влизат селата Равногор, Розово, Бяга, Козарско, Исперихово и Жребичко с общ брой население 15 000 души. Самият град Брацигово по това време достига до 6 000 души население. Това обаче е миналото. Настоящето на града с вековна история предлага нови перспективи.
Днес Община Брацигово е една от съставните 12 общини на Област Пазарджик. Общината има 7 населени места с общо население 9 465 жители, като самия град наброява 4 000 души. Последните 32 години се характеризират с драстични промени както в бита, така и в икономическо и културно отношение. Новите реалности предлагат и нови предизвикателства.
Всички ние, служителите в Община Брацигово полагаме усилия и грижи, за да получават гражданите повече, по-добри и по-качествени административни услуги.
От името на ръководството на Общината искам да изразя благодарност към всички служители, които работят за решаване проблемите на гражданите и за създаване на по-добра и комфортна среда за живот.
Пожелавам здраве и много енергия за постигането на общата ни цел – гражданите да бъдат компетентно обслужени, да продължим заедно да превръщаме община Брацигово в още по-добро място за живеене.
Всички заедно задвижваме колелото на промяната за доброто бъдеще на нашата община. Бъдете здрави и успехът да ни следва във всяка крачка!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!
НАДЕЖДА КАЗАКОВА
Кмет на община Брацигово