Общинската епизоотична комисия е приела на свое заседание оздравителен план за ограничаване и ликвидиране на заболяването „Туберкулоза” по говедата, в животновъдни обекти, находящи се в пазарджишкото село Овчеполци и в град Пазарджик.

Собствениците на обектите, в които се отглеждат едри преживни животни на територията на общината трябва да регистрират животновъдните обекти и да декларират в ОДБХ вида, пола и броя на притежаваните от тях животни, както и подадат данни за идентификация, имунизация  и диагностични изследвания, включително и за туберкулоза, за всяко едно от животните.

Ветеринарните специалисти, работещи в обектите трябва незабавно да влязат във връзка с дирекцията по безопасност на храните в Пазарджик, за да се отреагира навреме.

Мерките се взимат при съмнение за разпространение на дадената болест и са задължителни за изпълнение, като при констатирани случаи на неизпълнение, на нарушителите ще се търси административно-наказателна отговорност.