През учебната 2021-2022 година ПГХХТ ще работи по проект за работа с родители чрез прилагане на различни форми на взаимодействие и изграждане на собствен модел за работа с всички участници в училищната общност по приоритет 4 на конкурсна процедура 33.20–2021 към ЦОИДУЕМ. Гимназията спечели проект „Събуди се“, чиято основна цел е създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

С цел социализация на родителите и приобщаването им в процеса на обхващане, задържане и реинтеграция на ученици от етническите малцинства в системата на училищното образование, те ще участват в тренинги, мотивационни курсове, фолклорно ателие и поредица от доброволчески акции за облагородяване на двора на гимназията. Проектът залага на интересни и иновативни дейности, като изграждането със съвместни усилия на учители, родители и ученици на coworking space – споделено пространство за активно участие в училищния живот.

Продължителността на проекта е единадесет месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.