Кметът на Община Пещера  Йордан Младенов откри ремонтираното  и обновено дворно пространство в детска градина „Изгрев“ гр. Пещера. Тук пристигнаха д-р Николай Пенев- председател на местния парламент, зам.-кметовете, секретаря на Общината, граждани.

Откриването се проведе при строго спазване на епидемиологичните мерки.

Одобрените и финансирани проектни дейности включват изцяло изграждане и оформяне на вертикалната планировка, изграждане на ВиК инсталация за отвеждане на повърхностните води от дворното пространство. Извършена е подмяна на тротоарните плочи, полагане на градински бордюри елементи,  като се обособени подходи за преминаване и места за отдих на отделните групи с деца.

Монтирани са нови беседки, пързалки, люлки и катерушки в двора на детската градина, които са съобразени с ергономичните изисквания за ползването им от децата и с Наредба  от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Под съоръженията е положена бетонова настилка, върху която е направена саморазливна ударопоглъщаща настилка,  гарантираща безопасното използване на съоръженията от малчуганите.

Ремонтирана е съществуващата каменна ограда на двора, като е изградена рампа с подпорна стена осигуряваща достъп в югоизточна посока на имота от специализиран превоз до детското заведение.

Проектът е финансиран от МОН и Община Пещера и е на стойност 163 200 лв.

Детска градина „Изгрев“ е построена през 1948г. и е първото детско заведение в град Пещера. Предпочитана е от родителите, живеещи в най-големия квартал на града. В детската градина се отглеждат, възпитават и обучават 113 деца.