Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Апелативна прокуратура – Велико Търново и на Окръжна прокуратура – Пазарджик, като разкри по една длъжност „прокурор“ в тях, след съкращаване на 2 длъжности от други органи в съответните апелативни райони.

На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ щатната численост на Районна прокуратура – Велико Търново и на Районна прокуратура – Хасково са съкратени с по 1 свободна длъжност „прокурор“ и съответно са разкрити по една длъжност в Апелативната прокуратура – В. Търново и в Окръжна прокуратура – Пазарджик, считано от датата на вземане на решенията.

Извършената оптимизация в рамките на апелативните райони е с оглед данните за обема на прокурорската дейност, натовареността на прокурорите, както и териториалния обхват и специфика на региона, обслужван от Окръжна прокуратура – Пазарджик.

В районните прокуратури в Хасково и Велико Търново натовареността по щат за първото полугодие на 2021 г. са значително по-ниски от средната за страната, като извършената оптимизация няма да доведе до затруднения в тяхната дейност. В Районна прокуратура – Хасково предстои и кадрово укрепване на органа след заемане на една прокурорска длъжност по обявен конкурс за първоначално назначаване.