Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 16.11.2021 г. провеждането на изслушванията на допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Районен съд – Козлодуй, и на Районен съд – Панагюрище, поради представените молби и болнични листи от Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй, и кандидат за негов председател, и от Емилиан Венчев – следовател в Следствения отдел към Окръжна прокуратура – Пазарджик, и кандидат за председател на Районен съд – Панагюрище.

Съдийската колегия указа на и. ф. административния ръководител на Районен съд – Козлодуй, че следва да организира изслушването на съдия Добрева от Общото събрание на съда, тъй като тя не е участвала в проведеното на 18.10.2021 г. за изслушване на двамата кандидати за председател на съда, поради отпуск по болест.