Община Пещера съобщава, че ще продължи предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера”, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане до 30.06.2022г. вкл., съобщиха от администрацията на Общината.
Топъл обяд се предоставя на общо 210 потребители в три пункта – Пункт №1 гр. Пещера /в трапезарията на Домашен социален патронаж/, Пункт №2 с. Радилово /Пенсионерски клуб/, Пункт №3 с. Капитан Димитриево /Пенсионерски клуб/.
Удължаването на срока за предоставяне на услугата стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане.
Община Пещера предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.
Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.
Общата стойност на проекта е 218 918,70 лв.
Заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга обществена трапезария от жителите на общината продължават да се приемат в Центъра за административно обслужване – Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17 и в Кметствата на с. Радилово и с. Капитан Димитриево.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 и 0350/6-22-08, вътр. 104 – Отдел „ОКСМД“.