През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж 87 жилищни сгради с 212 жилища в тях и 23 274 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 44 други сгради с 31 849 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.5%, жилищата в тях – с 12.8%, а общата им застроена площ – с 0.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава намаление с 25.4% и увеличение при тяхната РЗП – с 44.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 12.1%, докато жилищата в тях се увеличава с 5.5%, а разгънатата им застроена площ намалява – с 6.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 4.8% , а разгънатата им застроена площ – със 155.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 321, Пловдив – 248, София – 191, Варна – 136, и Бургас – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 274, Пловдив – 995, Варна – 788, Бургас – 535, и София – 293.

През третото тримесечие на 2021 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 59 жилищни сгради със 180 жилища в тях и с 18 970 кв. м обща застроена площ и на 42 други сгради с 29 832 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.3%, като жилищата в тях се увеличават с 4.6%, а разгънатата им застроена площ намалява – с 13.2%. Започнатите други сгради са по-малко с 4.5%, докато тяхната РЗП е повече със 112.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. броят на започнатите жилищни сгради намалява с 28.9%, жилищата в тях – с 0.6%, както и разгънатата им застроена площ – с 19.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 10.5%, а тяхната РЗП над два пъти.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 190 жилищни и 74 други сгради; София (столица) – 222 жилищни и 25 други сгради; София – 181 жилищни и 49 други сгради; Варна – 113 жилищни и 38 други сгради; Стара Загора – 76 жилищни, 4 административни и 52 други сгради.