Приключването на проекта „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, ще бъде отчетено днес в Пазарджик. Той се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.) и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Чрез осъществяването на проекта се повиши енергийната ефективност и се достигна до енергопотребление най-малко клас „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция. Подобрен бе достъпът на хора с увреждания до сградите, извършено е конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което се осигурят по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Специфични цели на проекта касаят намаляването на годишното потребление на първична енергия с 5451,39 MWh/y , намаляването на емисиите на парникови газове с 1214,77 тона/годишноспестени СО2 и се подобри качеството на въздуха в града, удължаването на  физическия живот на сградите при значително повишени експлоатационни качества и комфорт на обитаване, повишение на качеството на живот на домакинствата в 191 жилища в Пазарджик, преминали в по-горен клас на енергопотребление, повишение на жизнения стандарт на домакинствата, чрез намаляване на разходите им за енергия и  осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Обекти на интервенция по проекта бяха следните многофамилни жилищни сгради на ул. „Сан Стефано“ №18, вх. А и вх. Б, на ул. „Тодор Каблешков“ №20 и №22, на ул. „Белмекен“ №3 и №3А,  ул. „Освобождение“ №8, на ул. „Кочо Честименски“ №22, на бул. „Александър Стамболийски“ №43, вх. А и вх. Б, на  ул.“Цар Асен“ №27, на ул. „Стоян Бакърджиев“ №10 и №12, на ул. „Стоян Михайловски“ №9 и №9 А, на ул. „Запрян Цоков“ №26,  на ул. „Найден Геров“ №10,  на ул. „Йордан Ненов“  №7,  на ул. „Найден Геров“ №7,  на „Княз Борис I“  № 33 и ул. „Кесарий Попвасилев“ №2, на ул. „Хаджи Рашко Хаджиилиев“ №24, на ул. „Никола Вапцаров“ №12, на ул. „Никола Вапцаров“  №14, на ул. „Ованес Соваджиян“ №38, на ул. „Княз Александър Батенберг“ №20 и №22, на бул. „България“ №9 и №11, на бул. „България“ – №18, №16 и №14.

Проектът се реализира в периода 12.03.2020 г. – 12.01.2022 г.