Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2021 г. показват, че 85.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 83.5%, като за областта е отбелязан ръст от 3.4 процентни пункта спрямо предходната година, съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Юг в Пазарджик.

Намаление има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран спад от 3.8 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично.

През 2021 г. 52.1% от лицата в област Пазарджик на възраст 16 – 74 навършени години използват редовно интернет. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 53.8 и 50.2%.

Има известни различия при редовно използващите интернет по образование. От лицата с висше образование 92.4% използват редовно интернет, от лицата със средно образование – 53.6%, а от лицата с основно или по-ниско образование – 28.4%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 31.5% за областта, при 26.6% средно за страната. При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава увеличение от 10.5 процентни пункта в сравнение с предходната година.