Кмета на Община Пещера, Йордан Младенов ще подпише Споразумение за финансиране на одобреното с Решение № 1/16.02.2022 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика проектно предложение: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на Детска градина „Сокола“ по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.
Общата стойност на одобрения проект е 209 886 лв.
За над 70 деца ще се подобри образователната инфраструктура, чрез ремонт и реконструкция на дворното пространство, а за персонала от 14 души ще се осигурят подходящи съвременни и безопасни условия за отглеждане и възпитание на децата и игри на открито.
С осигурените средства ще се подменят настилките на цялото дворно пространство, ще се монтират нови детски съоръжения, пясъчници и беседки с полагане на цветна ударопоглъщаща настилка. Ще се изгради външна покрита сцена за занимания и провеждане на празници на открито.
По уличната регулационна граница ще се осъвремени входната врата и оградата, ще се изгради отводнителна система на дворното пространство, поливна система за тревните площи, както и подходящо осветление.