Независимо от факта, че 2021 г. бе белязана от ковидпандемията, тя се оказа добра по отношение на постигнатите от Окръжен съд – Пазарджик резултати. Това стана ясно по време на представянето на Годишния отчетен доклад, направено от адвимистративния ръководител Елеонора Серафимова днес.

От началото на отчетната година организацията на работата се случва при съобразяване пандемичната обстановка в страната, като графиците за работа на съдиите и съдебните служители, утвърдени от председателя на съда са изготвяни за по кратки периоди и предвид приетите от правителството извънредни мерки.

Към 31.12.2021 г. броят на съдийските щатове в Окръжен съд – Пазарджик е 20 щатни бройки, както следва: 1  aдминистративен ръководител – председател, двама са заместник-председателите, 15 са отпуснатите бройки за съдии и два броя за младши съдии. Проблемът е, че при това щатно разпределение заети са само 16 работни места, като все още са свободни две за съдии и две за малдши съдии, подчерта Елеонова Серафимова.

Към 01.01.2021 г. младши съдиите Росица Василева и Ели Каменова са командировани в Районен съд-Пазарджик. След изтичане на мандата им по чл.240 от ЗСВ, считано от 02.07.2021 г. младши съдиите са назначени на свободните щатни бройки за „съдия“ в Районен съд-Велинград и Районен съд – Пещера. Към края на отчетния период двете щатни длъжности за „младши съдия“ не са заети.

Съдия Серафимова поясни, че почти ежегодно изпраща препоръки към Висшия съдебен съвет, за по-скоростно провеждане на конкурсите за съдии, това би облекчило работата в цялата система, тъй като недостигът на съдии е факт и в много други съдебни окръзи. Претоварването на наличния състав пък води до забавяне в решението на делата. Като основание за това можем да посочим, че за „съдия“ в Наказателно отделение е обявен конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/02.07.2019 г., обн. в ДВ бр. 53/05.07.2019 г., който към края на отчетния период  – 2021 г.  не е приключил.

За обезпечаване нормалната правораздавателна дейност на съда и организиране дейността в Наказателно отделение на свободната щатна длъжност, считано от 08.02.2021 г. със заповед № ЛС 36/02.02.2021 г. на
председателя на Апелативен съд-Пловдив е командирована съдия Стела Михайлова от Районен съд – Пазарджик за изпълнение на длъжността „съдия“ в Окръжен съд до заемане на мястото с конкурс по ЗСВ. Поради настъпилата смърт на съдия Стела Михайлова на 09.07.2021 г., до края на отчетния период няма
командирован съдия на посочената свободната щатна длъжност за „съдия“.

С решение на СК на ВСС по протокол № 29/20.07.2021 г. на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, е освободена съдия Ивета Парпулова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик, считано от 18.08.2021 г. Съдия Парпулова е поощрена с отличие личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. За освободения щат за длъжността „съдия“ в НО към
31.12.2021 г. не е обявен конкурс. И на тази свободна длъжност не е командирован съдия.

В Окръжен съд – Пазарджик работят опитни съдии с дългогодишен стаж и в тази връзка с основание може да претендира, че е съд с традиции и изключително професионално подготвени магистрати.

С ранг „съдия във ВКС и ВАС“ са съдиите Елеонора Серафимова, Илиана Димитрова-Васева, Александър Александров, Минка Трънджиева, Красимир Ненчев, Ирина Джунева, Ивета Парпулова, Албена Палова, Венцислав Маратилов, Коста Стоянов, Борислав Илиев, Кристина Пунтева, Димитър Бозаджиев, Мариана Димитрова, Иванка Илинова, Десислава Ралинова.

С решение на СК на ВСС по т. 43 от протокол № 24/22.06.2021 г. на основание чл. 234 от ЗСВ, съдия Венцислав Петров с ранг „съдия в ОС“ е повишен на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане
на решението. През 2021 г. както и в предходните три години няма съдии с наложени дисциплинарни наказания, съответно не е прилаган чл.327 от ЗСВ. През 2021 г. Комисията по професионална етика е изготвяла становища във връзка с атестации на съдии от Oкръжен съд – Пазарджик и съдебния район, както и във връзка с участието им в конкурси. През 2021 г. съдиите от Окръжен съд-Пазарджик са участвали в различни
форми на обучения за повишаване квалификацията, семинари, работни групи и работни срещи. Извънредната обстановка в страната не позволи провеждането на планирани обучения.

Към този момент Районните съдилища са обезпечени откъм съдийски кадри, но предстои пенсионирането на двама съдии в Районен съд – Велинград.

Налице необходимост за обявяване на конкурс за нови 3 бройки младши съдии в Пазарджишкия окръжен съд, които ще бъдат назначени на овакантените длъжности в Районен съд-Велинград – 2 щ.бр. и Районен съд-Пазарджик – 1 щ.бр. В последно посоченият съд овакантените длъжности може и да са повече след приключване на конкурса за повишаване в длъжност, обявен с решение на СК ВСС пр. № 21/02.07.2019 г,
ДВ бр. № 53/05.07.2019 г.,

Съдия Серафимова благодари на своите колеги за постигнатите много добри резултати през изтеклата 2021 г.като подчерта, че въпреки пандемията съдиите са успели да подобрят в много отношения своята работа.

Съдебният район на Окръжен съд-Пазарджик

Населението на областта според последното официално преброяване от началото на 2011 г. е 275 548 души, което съставлява 3,7% от населението на Република България. Мъжете са 133 682, а жените 137 999. Областта се
нарежда на 7-мо място от 28-те области в страната. Окръжен съд – Пазарджик осъществява правораздавателната си дейност като съдебният район обхваща 12 общини в 4 съдебни района на районните
съдилища, както следва:

Районен съд – Пазарджик – общините Пазарджик, Септември, Белово и Лесичово, като осъществява своята правораздавателна дейност върху население от около 160 хиляди души.

Районен съд – Велинград – общините Велинград, Ракитово и Сърница, като осъществява своята правораздавателна дейност върху население от 61 477 души.

Районен съд – Пещера – общините Пещера, Брацигово и Батак, като осъществява своята правораздавателна дейност върху население от около 33 000 души.

Районен съд – Панагюрище – общините Панагюрище и Стрелча, като осъществява своята правораздавателна дейност върху население от около 36 000 души.

Информационен център 

Информационният център за работа с граждани продължава да предоставя различни по вид услуги, като приемане на заявления и издаване на удостоверения за несъстоятелност на фирми, юридически лица с нестопанска цел, адвокатски дружества, осигуряване на бланки – образци за различни съдебни процедури, предоставяне на информация на страните относно движението на делата, предоставяне на информация за съдебни процедури и събираните от съдилищата такси. За улеснение на гражданите са инсталирани
два POS-терминала, които предоставят възможност за внасяне на място дължимите такси за извършваните от Окръжен и Районен съд услуги, без комисиона за превода.

Център по медиация 

От април 2019 г. в сградата на съдебната палата е изграден Център по медиация, който обслужва съдебния район на Окръжен съд – Пазарджик. В центъра чрез медиатор се разрешават правни спорове и се преодоляват
конфликти посредством други алтернативни способи. Целта е да се популяризира медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове, за което за в бъдеще ще следва да се насочат усилията, както на съдиите, така и на медиаторите. За 2021 г. има 2 подадени заявления. По едното е осъществена среща с медиатори, но страните не са постигнали споразумение и делото е приключило по същество с решение. Второто заявление е подадено от ответник по дело, но ищеца не се е съгласил за
провеждане на процедура за разрешаване на спора по извънсъдебен ред.