Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”. Важно условие е кандидатите да имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева (69 651 309,16 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%.

По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи , включени в Списъка на допустимите категории активи (котли, горелки, термопомпи за отопление и охлаждане, системи за хибридна вентилация и др.), както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03 май 2022 г. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23 май 2022 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.