На 09 и 10 май 2022 година Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование организира Регионална конференция, посветена на 15 години от дейността на институцията и 15 години от старта на приобщаващото образование в област Пазарджик, съобщи директорът на Ресурсен център за приобщаващо образование – Гергана Колчакова.

През 2006 година училищата и детските градини започват масово да приемат в обща образователна среда деца с различни специални потребности. Интеграцията се осъществява с помощта на специалисти от Ресурсния център тогава, които имат водеща роля при оценяването на потребностите, организирането на подходяща подкрепяща среда в образователните институции и осъществяването на специализирано обучение за децата с проблеми в развитието, съобразено с индивидуалните възможности и нужди.

През годините функциите на специализираното звено се увеличават. Ресурсните учители и другите специалисти работят активно с директорите на училищата и детските градини,  общообразователните учители, родителите и семействата, представителите на общността, за въвеждане на приобщаващи политики, култури и практики, основани на равенство, достъпност и принадлежност.

Към момента в РЦПППО- Пазарджик работят 49 високо квалифицирани педагогически специалисти- ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори на слуха и говора, педагози на зрително затруднени деца, сензорни и ерготерапевти, които подкрепят 354 деца/ученици със СОП. Тяхната основна мисия е да затвърждават правото на качествено образование на децата с различни увреждания/нарушения в общия клас, заедно с техните връстници, да предоставят методическа подкрепа на своите колеги-общообразователните учители, да прилагат  модели на работа, подходящи за всички деца.

Регионалната конференция ще се проведе в гр. Велинград. Над 170 са участниците в нея, имащи отношение към процеса на приобщаващото образование.

На събитието ще бъдат представени ефективни приобщаващи практики, свързани с осигуряване на достъп до учебното съдържание за учениците със СОП, специфични техники на работа в общата класна стая, терапевтични подходи, модели на екипно взаимодействие и изграждане на  подкрепяща среда и пр.

ПРОГРАМА

НА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

15 години приобщаващо образование в област Пазарджик

09 май 2022 (понеделник)
09:30 – 10:30 часа Регистрация Хотел „РОЯЛ СПА“  Велинград
10:30 – 11:00  часа Приветствия към участниците в конференцията.

Музикален поздрав.

Официални гости

 

Ученици

11:00 – 11:15 часа Откриване на Конференцията-

Доклад от Директора на  РЦПППО -Пазарджик.

 

д-р Гергана Колчакова

11:15 – 11:30 часа ФОТОИСТОРИЯ „15 години в 15 минути – минало и настояще“. Спаска Ташкова-Мичева – ЗД РЗПППО-Пазарджик
11:30 – 11:45 часа Осигуряване на достъп до учебно съдържание.

Адаптиран урок, 2-ри клас,

ОУ „Кочо Честименски“, с. Пищигово, общ. Пазарджик

Иванка Телбизова – ресурсен учител – РЦПППО-Пазарджик

Мария Божкова – рехабилитатор на слуха и говора

РЦПППО-Пазарджик

Екатерина Плачкова – начален учител в ОУ „Кочо Честименски“, с. Пищигово, общ.Пазарджик

11:45 – 12:00 часа  „Зелена светлина за голямата цапаница“ – сензорни игри. Авторски проект на РЦПППО-Пазарджик.

 

Василка Лазарова-Ненова – логопед – РЦПППО-Пазарджик

Марияна Бутракова – ресурсен учител – РЦПППО-Пазарджик

Веселина Стоичкова – логопед – РЦПППО-Пазарджик

12:00-12:15 часа Приобщаването започва с нас /или скритите възможности на интерактивните методи на преподаване в e-Twinning проект и интегриран урок

„Докато чакам с нетърпение Коледа“/.

 

НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик

Динка Танчева – Директор –

НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик

Иванка Търкаланова – ресурсен учител  в НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик

Мая Коева – психолог  в НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик

12:15-12:30 часа Нашите „специални таланти“ – ученици със СОП с изявени дарби Красимира Хаджиева – учител на деца / ученици с нарушено зрение
12:30-13:30 часа ОБЯД

 

13:30-13:45 часа „Началото за нас беше през 2002 година – първи стъпки в приобщаването“ Златка Грудева – Сдружение „Егида“ – Пазарджик, член на БАЛИЗ
13:30-13:45 часа Емоционален спомен от 2002 година за първите интегрирани ученици с интелектуална недостатъчност и обучителни трудности в страната, обучавани в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик Галина Цанева-Началник на ОМДК и

старши експерт по български език и литература – РУО – Пазарджик

13:45-14:00 часа Приобщаващи практики на РЦПППО-Пазарджик:

„Техники за работа с ученици с ХАДВ“

Антоанета Гъркова – психолог РЦПППО-Пазарджик

Василена Ташева – ресурсен учител – РЦПППО-Пазарджик

14:15 – 14:30 часа Ролята на профилите „Музика“ и „Изобразително изкуство“ в кариерното ориентиране на учениците със СОП от

СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик.

Добринка Райкова – Директор СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик

Анита Дунчева – Зам.-директор

– СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик

14:30 – 14:45 часа „Терапевтични подходи на работа с деца с комбинирани увреждания“ в ЦСОП – Пазарджик“. Ваня Колева – Пискова- специален педагог в ЦСОП- Пазарджик,

Елена Димитрова- специален педагог в ЦСОП- Пазарджик

 

14:45 – 15:00 часа Професионалното обучение на ученици със СОП – „Как се подготвям за моята професионална реализация?“ Тодор Джамбов – Директор на ПГХХТ-Пазарджик

Кристина Христова – ресурсен учител в ПГХХТ – Пазарджик

Дамяна Савова – ресурсен учител в  РЦПППО-Пазарджик

15:00 – 15:10 часа Видеопредставяне:

„Среща на чай със сладки“

Ученици със СОП от ПГХХТ-Пазарджик
15:10 – 15:30 часа Основни подходи в ограмотяването на слабовиждащи ученици. Проф.Владимир Радулов

СУ „Св.Климент Охридски“

15:30 – 18:00 часа Свободно време
18:00 – 19:15 часа  „С музика в сърцето“ – музикален проект на РЦПППО-Пазарджик и ЦПЛР – ОДК – Пещера РЦПППО-Пазарджик

ЦПЛР – ОДК – Пещера

19:30 часа Вечеря

 

 

 

 

 

10 май 2022 (вторник)
08:00 – 10:00 часа Закуска
10:00 – 10:20 часа Академичен прочит на приобщаването: „От теорията към практиката“ Проф. Неда Балканска

Проф. Мира Цветкова-Арсова

10:20 – 10:35 Мултисензорен подход за формиране на количествени представи при деца и ученици със СОП чрез прилагане на системата НУМИКОН. Елена Канлиева –

Директор -ЦСОП – Велинград,

Тамара Маргова

Зам.-директор

ЦСОП – Велинград

10:35 – 10:50 часа „Подходи на работа с деца с високофункционален аутизъм“ –

ОУ „20-ти април“ град Панагюрище

Пепа Цоневска – ЗДУД –

ОУ „20-ти април“,

гр. Панагюрище

10:50 – 11:05 часа Играта като метод за социално и емоционално развитие на децата със СОП в ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Славка Апостолова-директор

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик,

Светлана Карастоянова – психолог в  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.  Мало Конаре

11:05 – 11:20 часа „Учим заедно – иновативни практики“

Адаптирани уроци в

ОУ „Неофит Рилски“, гр.  Велинград

Мирела Кузманова – начален учител в

ОУ „Неофит Рилски“, гр. Велинград

11:20 – 11:35 часа Приобщаващото образование и родителските нагласи Мая Бойчева – предучилищен педагог в

ДГ „Пролет“, гр.  Пазарджик

11:35-11:50 часа Аспекти при използването  на методи и техники за работа с различни групи ученици със СОП. Марияна Байлова-

Директор на

ОУ „Христо Ботев“, гр.  Велинград

11:50 – 12:15  часа Представяне на Сборник „Приобщаващи практики`- Пазарджик, 2022“.

 

д-р Гергана Колчакова- директор на РЦПППО- Пазарджик
Закриване на конференцията