Сдружение „Български Червен кръст“, чрез ОС на БЧК- Пазарджик кандидатства и получи одобрение от Фонд „Социална закрила“ за реализиране на проект „Подобряване условията на живот и качество на социалните услуги в резидентна услуга за деца без увреждания, чрез закупуване на ново оборудване и обзавеждане на  материалната база“ в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Пазарджик , ул. “Дунав“ № 46 .

Проектът цели подобряване на качеството на живот на децата в социалната услуга, чрез пълно обновяване на досегашното обзавеждане и оборудване .

С реализирането на дейностите, ще се осигури безопасна семейна среда за живеене, възпитание на естетически вкус  за уют и комфорт. Ще се повиши качеството на предоставяната  услуга и мотивацията на работещите в  нея.

Продължителността на проекта е 4 месеца /от 01.06.2022 г. до 30.09.2022г./

Общият бюджет на проекта е 26 636,85 лева, от които 23 973,16 лева са осигурени от ФСЗ  и  2663,69 лева са собствени финансови средства на ОС на БЧК- Пазарджик.