За втора година в Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик ще се проведе стаж за ученици от паралелка „Съдебна администрация“ при Професионална гимназия по икономика и мениджмънт (ПГИМ) в града, съобщиха от Съдебната палата.

Инициативата, която започва днес, е част от споразумение, сключено между Висшия съдебен съвет и МОН относно Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по специалност „Съдебна администрация“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Производствената практика ще е в периода до 14 юли 2022 г. в Окръжен и Районен съд – Пазарджик. За целта ще бъдат проведени лекции на тема „Уредба на  съдебната система – нормативна база, структура, функции. Запознаване с професията „Съдия“, „Организация на работа в съдилищата. Запознаване с работата на съдебните служители“, „Охрана на съдебните сгради и пропускателен режим. Осъществяване на конвойна дейност“.

Учениците ще имат достъп и ще присъстват на съдебни заседания по наказателни и граждански дела, посещение на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и присъствие на възпитателни дела и на Синята стая в КСУДС – Пазарджик.

Идеята е да бъдат обогатени познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да се формира тяхната правна грамотност и култура, да се развият отделни компетентности от общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка на учениците за придобиване на квалификация по професията.