Общинските съветници приеха предложението на кмета на община Пазарджик Тодр Попов за удължаване на концесионния договор на Петър Шарков с осемдесет месеца, считано от шести август тази година. На практика това означава до 6 април 2029 г. Ще бъде извършена и замяна на концесионера Петър Шарков с правоприемник по Закона за концесиите „КОННА БАЗА ШАРКОВ” ЕООД, представлявано от управителя Петър Шарков.

Съветниците гласуваха и включване на допълнителни задължения на концесионера за дейности по проектиране, преустройство и въвеждане в експлоатация на заведение за бързо хранене, предлагане на деца със специфични заболявания (синдром на Даун, ДЦП, Аутизъм, епилепсия, др.) безплатни терапевтични процедури с конете от конната база, както и представяне на отчетни доклади, ежегодно в срок до 31 март на всяка година, за изпълнение на задълженията по договора, за дейностите, които се извършват в обекта на концесия, за реализираните приходи и направените разходи, свързани с концесионните дейности.

Приет бе и проектът на Допълнително споразумение  към договора за концесия. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение, кметът Тодор Попов трябва да подпише Допълнително споразумение  към Договор № 635/06.08.2002 г., изм. с Анекс № 1/30.10.2008 г. с правоприемника на концесионера „КОННА БАЗА ШАРКОВ” ЕООД.

Не бе прието да бъде увеличена концесионната му такса.