Родителите на общо 1277 деца, на които предстои да постъпят в първи и в осми клас в област Пазарджик, са подали до момента заявления за еднократна помощ от 300 лв.. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството и се изплаща на два пъти. 50 на сто от нейния размер след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Вече отпуснати средства подлежат на връщане, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Подадените заявления от началото на кампанията за малчуганите, които за първи път ще прекрачат прага на училището през учебната 2022/2023 г. в област Пазарджик са за 831 деца, а за осмокласниците едва 446. Най-активни са родителите на първолаците в община Пазарджик – 360 и на осмокласниците – 193. От 1 юли до сега в община Сърница все още няма подадено нито едно заявление, а за община Батак те са едва 14, 8 за осмокласници и само 6 за първокласници.

За да могат да се възползват родителите от държавната еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, чрез Регионалното управление на образованието, са информирани директорите на всички държавни и общински училища в област Пазарджик, които от своя страна следва да информират родителите за условията за получаването й и че срокът за подаване на заявленията – декларации е 15 октомври 2022 г.. Едно от условията е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

От 2021 г. помощта се отпуска без изискване за доход и зааявленията-декларации могат да се подават на място в ДСП по настоящ адрес, на електронните адреси на ДСП в областта, които са защитени канали за обмен на информация:https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, с квалифициран електронен подпис или чрез Български пощи и не е необходимо да се чака последният срок за това.

Финансовата подкрепа дава възможност на всички родители да закупят без затруднения основните пособия, необходими за учениците. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител. Към заявленията задължително се прилага и служебна бележка от училището, че детето е записано в първи/осми клас за предстоящата учебна година, за което са уведомени всички директори на училища с прием в първи и осми клас в областта.

Родителите могат да се запознаят с условията за ползване на този вид целева помощ на страницата на Агенцията за социално подпомагане и да изтеглят формуляр на заявлението – декларация на посочения линк:  https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/.

 

През 2021 година от тази еднократна помощ са се възползввали родителите на 3 477 децата, записани и постъпили в първи и в осми клас през учебната 2021/2022 г. на държавните и общински училища в област Пазарджик и са подкрепени 3 421 семейства или с 1 166 в повече от 2020 година.

 

РДСП – Пазарджик