В продължение на почти цяла година ПГХХТ работи по проект за работа с родители чрез прилагане на различни форми на взаимодействие и изграждане на собствен модел за работа с всички участници в училищната общност по проект „Събуди се“. Целта на проекта бе създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

С цел социализация на родителите и приобщаването им в процеса на обхващане, задържане и реинтеграция на ученици от етническите малцинства в системата на училищното образование, те  участваха в тренинги, мотивационни курсове, фолклорно ателие и поредица от доброволчески акции за облагородяване на двора на гимназията и вътрешните пространства. Проектът заложи на интересни и иновативни дейности, като изграждането със съвместни усилия на учители, родители и ученици на coworking space – споделено пространство за активно участие в училищния живот.

Проектът „Събуди се“ е осъществен с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.