Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 10 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Мариана Шотева за административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив. Тя има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната ѝ кариера започва като съдия в Районен съд – Пазарджик на 04.07.2005 г. На 29.07.2019 г. встъпва в длъжност „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Пазарджик, след което е изпълняващ тези функции до 14.08.2019 г., от когато и към момента е административен ръководител – председател на съда.

Съдия Шотева кандидатства за председател на Административен съд – Пловдив, мотивирана от придобитите лидерски качества и умения, въз основа на натрупания професионален опит като съдия и юрист, и като обучител по проекти съвместно с НИП, ВАС, УНИЦЕФ и други. Тя приема като предизвикателство и отговорност да работи за запазване на добрите практики в съда, да допринесе за тяхното усъвършенстване и за постигане на бързо, качествено, справедливо и предвидимо правораздаване, ефективна и  прозрачна правораздавателна дейност и повишаване на доверието на обществото в съдебната система. Кандидатът посочва също постиженията на ръководения от нея Административен съд – Пазарджик, и изпълнението на поетите към него ангажименти. Мариана Шотева акцентира на необходимостта от запазване на човешкия ресурс в съда и увеличаване на кадровата обезпеченост с една длъжност „съдия“, предвид високата натовареност на осъществяваната правораздавателна дейност. Като основни цели за развитие на съда тя набелязва осигуряване на справедливо, бързо, ефективно и надеждно административно правораздаване; постигане на отговорно и прозрачно управление на съда; утвърждаване на административното правосъдие като гаранция за добро управление, както и за повишаване на доверието на обществото в работата на съда и за въвеждане на електронното правосъдие. За тяхното реализиране са планирани мерки като периодичен преглед и анализ на създадената вътрешна организация и администриране на работата; оптимизиране на работните процеси и процедури; разработване на вътрешни правила за тях и анализ на добри практики. Кандидатът ще работи за подобряване на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители чрез обучения и прилагане на обективни критерии и процедури за атестиране. Предвижда се осъществяване на мониторинг върху качеството на постановените съдебни актове, системен контрол върху върнатите от касационна проверка съдебни актове и анализ на причините. Бързината на съдебното производство тя обвързва със стриктното спазване на законоустановените процесуални срокове по делата, с отговорността на председателите на състави за дисциплиниране на страните в процеса, и за ангажиране на отговорността на адвокатите и другите участници при неоснователно удължаване и злоупотреба с процесуалните права.

Към кандидата поставиха въпроси Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска – членове на ВСС, относно кадровата обезпеченост и изпълнението на нейната управленска концепция като административен ръководител на Административен съд – Пазарджик, за мотивацията ѝ да поеме нова отговорност; за работата с Единната деловодно-информационна система на административните съдилища и електронното правосъдие; как ще формира управленски екип и въз основа на какви критерии.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков – членове на ВСС, като обърнаха внимание, че съдия Шотева притежава необходимите професионални, етични и управленски качества, и се отличава като активен и находчив административен ръководител. Отбелязани бяха целенасочената ѝ работа за предприемане на строителство на сграда на Административен съд – Пазарджик, умението ѝ да работи в екип като създава добър микроклимат, и да постига балансиран резултат със своите управленски действия.