гр. Панагюрище

 

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване Година на въвеждане в експлоатация Мин. цена

в лв. без ДДС

1. Колесен челен товарач CAT 994D 2005 651 700
2. Булдозер колесен CAT 834G 2005 195 500

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

Офертите се подават в срок до 24.01.2023 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“

/да се посочи конкретно за кое оборудване/,

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.comлично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За оглед на активите и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.