Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет днес приложи разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград, Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Бургас и Окръжен съд – Русе, наказателна колегия, обявени с решение на съдийската колегия на ВСС по протокол № 21/02.07.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 53/05.07.2019 г.).

На основание чл. 160 и чл. 193 ал. 6 от ЗСВ, колегията повиши, считано от датата на вземане на решението, както следва:

  • Божана Манасиева – съдия в Районен съд – Петрич, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград– наказателна колегия;
  • Димитър Бишуров – съдия в Районен съд – Пазарджик, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик– наказателна колегия;
  • Радослава Маждракова – административен ръководител – председател на Районен съд – Казанлък, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас– наказателна колегия;
  • Петя Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Бургас, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас– наказателна колегия.

Колегията определи чрез жребий, извършен по конвенционален способ – чрез урна с хартиени бюлетини, Явор Влахов – съдия в Районен съд – Русе, да бъде повишен по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Окръжен съд – Русе – наказателна колегия.

На повишените магистрати е възложено да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, ако има такива, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. Решенията подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Съдийската колегия допусна на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предварително изпълнение на решенията по протокол № 46/06.12.2022 г., с които са повишени посочените кандидати. Това решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.